• Ông: Lê Thành Khang

  Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0969.999.633

  Mail: tanloi@angiang.gov.vn

 • Ông: Nguyễn Trường Lâm Vũ

  Công chức Tư pháp, hộ tịch

  Điện thoại: 0988.421.943

  Mail: tanloi@angiang.gov.vn

UBND xã Tân Lợi - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tanloi.All Rights Reserved