• Ông: Nguyễn Văn Hồ

  Chuyên viên

  Điện thoại: 039499789

  Mail: nvho@angiang.gov.vn

 • Ông: Lê Thanh Long

  Công chức tư pháp, hộ tịch

  Điện thoại: 0939.990.405

  Mail: ....

UBND TT Nhà Bàng - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nhabang.All Rights Reserved