CÔNG BỐ CÔNG KHAI PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

NỘI DUNG TRÍCH YẾU

NGÀY

TẢI VỀ

Kết luận thanh tra thị xã Tịnh Biên

14/09/2023

Kết luận thanh tra thị xã Tịnh Biên

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

01/07/2022

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đến nay

09/07/2020

về việc công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2020

03/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của bộ Chính trị

06/07/2017

về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

28/10/2019

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 457/KH-UBND, ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

28/10/2019

Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

15/07/2020

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

31/03/2020

Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

20/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 485/KH-UBND, ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

20/03/2020

Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020 -2021

20/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 530/KH-UBND, ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh An Giang

03/12/2020

Báo cáo công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2019

09/09/2019

Báo cáo công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2019

09/12/2019

Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2020 và Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra huyện.

13/12/2019