Responsive image

Số văn bản

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Tải về

2257/QĐ-UBND

Vv ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

18/09/2019

UBND tỉnh An Giang

01/2019/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Tịnh Biên

16/07/2019

UBND huyện Tịnh Biên

15/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang

16/05/2019

UBND tỉnh An Giang

14/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

13/05/2019

UBND tỉnh An Giang

13/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

09/05/2019

UBND tỉnh An Giang

12/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

04/05/2019

UBND tỉnh An Giang

11/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

02/05/2019

UBND tỉnh An Giang

10/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ngưng hiệu lực một phần của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

09/04/2019

UBND tỉnh An Giang

09/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

08/04/2019

UBND tỉnh An Giang

08/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

21/03/2019

UBND tỉnh An Giang

06/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

28/02/2019

UBND tỉnh An Giang

05/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang

27/02/2019

UBND tỉnh An Giang

04/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ- UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉn

18/01/2019

UBND tỉnh An Giang

03/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

17/01/2019

UBND tỉnh An Giang

02/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp
Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

17/01/2019

UBND tỉnh An Giang

01/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ- UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

03/01/2019

UBND tỉnh An Giang

63/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm

28/12/2018

UBND tỉnh An Giang

62/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang

28/12/2018

UBND tỉnh An Giang

61/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

27/12/2018

UBND tỉnh An Giang

59/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

20/12/2018

UBND tỉnh An Giang

60/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

20/12/2018

UBND tỉnh An Giang

55/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

17/12/2018

UBND tỉnh An Giang

54/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ quy định về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

17/12/2018

UBND tỉnh An Giang

53/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ một số quy định tại Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

17/12/2018

UBND tỉnh An Giang

52/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết đ ịnh số 81/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

13/12/2018

UBND tỉnh An Giang

51/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

06/12/2018

UBND tỉnh An Giang

49/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

28/11/2018

UBND tỉnh An Giang

50/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

28/11/2018

UBND tỉnh An Giang

48/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về quản lý nuôi chim yến trên đ ịa b àn tỉnh An Giang

27/11/2018

UBND tỉnh An Giang

47/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang

20/11/2018

UBND tỉnh An Giang

56/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

17/12/2018

UBND tỉnh An Giang

45/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang

15/11/2018

UBND tỉnh An Giang

43/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

14/11/2018

UBND tỉnh An Giang

46/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang

15/11/2018

UBND tỉnh An Giang

42/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang

09/11/2018

UBND tỉnh An Giang

41/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang

31/10/2018

UBND tỉnh An Giang

38/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang

22/10/2018

UBND tỉnh An Giang

36/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

25/10/2018

UBND tỉnh An Giang

37/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Quy định giá tối đa dịch vụ dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Kênh 10, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

22/10/2018

UBND tỉnh An Giang

39/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ, miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang

22/10/2018

UBND tỉnh An Giang

35/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ- UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

19/10/2018

UBND tỉnh An Giang

34/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân cấp quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang

17/10/2018

UBND tỉnh An Giang

33/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

09/10/2018

UBND tỉnh An Giang

32/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

28/09/2018

UBND tỉnh An Giang

31/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang

26/09/2018

UBND tỉnh An Giang

29-2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang

14/09/2018

UBND tỉnh An Giang

30/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ - UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

14/09/2018

UBND tỉnh An Giang

23/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ một số quy định tại Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

30/07/2018

UBND tỉnh An Giang

22/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất tại Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

30/07/2018

UBND tỉnh An Giang

19/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

30/07/2018

UBND tỉnh An Giang