Responsive image

Số văn bản

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Tải về

27/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang

30/07/2018

UBND tỉnh An Giang

18/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

30/07/2018

UBND tỉnh An Giang

26/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

30/07/2018

UBND tỉnh An Giang

23/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ một số quy định tại Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

30/07/2018

UBND tỉnh An Giang

20/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

30/07/2018

UBND tỉnh An Giang

24/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

30/07/2018

UBND tỉnh An Giang

21/2018/QĐ-UBND

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

30/07/2018

UBND tỉnh An Giang

25/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang

30/07/2018

UBND tỉnh An Giang

17/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ -UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

19/07/2018

UBND tỉnh An Giang

16/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang

18/07/2018

UBND tỉnh An Giang

15/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

18/07/2018

UBND tỉnh An Giang

14/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

13/07/2018

UBND tỉnh An Giang

13/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

21/06/2018

UBND tỉnh An Giang

12/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

21/05/2018

UBND tỉnh An Giang

11/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

08/05/2018

UBND tỉnh An Giang

10/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang

03/05/2018

UBND tỉnh An Giang

09/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang

10/04/2018

UBND tỉnh An Giang

08/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

04/04/2018

UBND tỉnh An Giang

07/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ -UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

27/03/2018

UBND tỉnh An Giang

06/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 1496/2003/QĐ-UB-TC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

28/02/2018

UBND tỉnh An Giang

05/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa b àn tỉnh An Giang

09/02/2018

UBND tỉnh An Giang

04/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

31/01/2018

UBND tỉnh An Giang

2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ quy định về phí thư viện tại Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

23/01/2018

UBND tỉnh An Giang

02/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

22/01/2018

UBND tỉnh An Giang

01/2018/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về chế độ công tác phí, 
chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.

22/01/2018

UBND tỉnh An Giang

368/QĐ-UBND

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành từ năm 2009 đến ngày 31/12/2017 còn hiệu lực pháp luật

09/01/2018

UBND huyện Tịnh Biên

369/QĐ-UBND

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 đã hết hiệu lực pháp luật

09/01/2018

UBND huyện Tịnh Biên

100/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý, bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước và các hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh An Giang

29/12/2017

UBND tỉnh An Giang

97/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

26/12/2017

UBND tỉnh An Giang

94/2017/QĐ-UBND

Quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

20/12/2017

UBND tỉnh An Giang

89/2017/QĐ-UBND

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

18/12/2017

UBND tỉnh An Giang

91/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang

18/12/2017

UBND tỉnh An Giang

90/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND

18/12/2017

UBND tỉnh An Giang

87/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

12/12/2017

UBND tỉnh An Giang

88/2017/QĐ-UBND

Về việc quy định mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang

12/12/2017

UBND tỉnh An Giang

85/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

05/12/2017

UBND tỉnh An Giang

80/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang

14/11/2017

UBND tỉnh An Giang

77/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang

08/11/2017

UBND tỉnh An Giang

78/2017/QĐ-UBND

Về việc phân cấp thực hiện tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang

08/11/2017

UBND tỉnh An Giang

76/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

02/11/2017

UBND tỉnh An Giang

75/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

30/10/2017

UBND tỉnh An Giang

74/2017/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND

26/10/2017

UBND tỉnh An Giang

73/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

26/10/2017

UBND tỉnh An Giang

70/2017/QĐ-UBND

Về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

20/10/2017

UBND tỉnh An Giang

67/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

04/10/2017

UBND tỉnh An Giang

66/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang

27/09/2017

UBND tỉnh An Giang

64/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang

25/09/2017

UBND tỉnh An Giang

65/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang

25/09/2017

UBND tỉnh An Giang

59 /2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang

19/09/2017

UBND tỉnh An Giang

58/2017/QĐ-UBND

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

01/09/2017

UBND tỉnh An Giang