Your Website Title
Danh sách được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

QUYẾT ĐỊNH 1752/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh An Giang V/v Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên thuộc đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do): Quyết định: Tải về ; Danh sách: Tải về

Quyết định số 1943 /QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên: Quyết định:  Tải về ; Danh sách: Tải về

Danh sách người thuộc hộ nghèo hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Tải về

Danh sách người thuộc hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Tải về

Danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Tải về

Danh sách đối tượng người có công được hỗ trợ đại dịch Covid-19: Tải về