Your Website Title
HĐND xã Núi Voi triệu tập kỳ họp thứ 2 khóa V, nhiệm kỳ 2021 -2026
Chiều ngày 8/9, HĐND xã Núi Voi triệu tập kỳ họp thứ 2, khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Chau Thị Thu Thủy – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ tọa kỳ họp.

Responsive image

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND xã thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 -2026; Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động HĐND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Cũng tại kỳ họp, đại biểu đã thảo luận đề ra nhiều giải pháp trong công tác phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Trong đó, tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 gắn với chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo  ASXH;  tăng cường hỗ trợ các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh có sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt chuẩn OCOP; Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu huyện giao; Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa trên địa bàn, nhất là lĩnh vực quảng cáo và âm thanh gây tiếng ồn. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để người dân sớm ổn định cuộc sống./.

Huyền Linh (Núi Voi)