Your Website Title
Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn thị trấn Chi Lăng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tịnh Biên phối hợp cùng UBND thị trấn Chi Lăng vừa tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2022 cho trên 40 lượt cán bộ và người dân trên địa bàn thị trấn.

Responsive image

Các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Huy Cường – Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Tịnh Biên  thông tin về tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm; các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các tệ nạn này; tác hại, sự nguy hiểm của tệ nạn ma túy, mại dâm trong gia đình, xã hội; phòng, chống ma túy trong học đường; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, còn cấp phát tài liệu bướm tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn xã hội cho các đại biểu tham dự. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Khái niệm về mại dâm, các hành vi bị nghiêm cấm, thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm, các biện pháp phòng, chống mại dâm, tuyên truyền giáo dục phòng, chống mại dâm kết hợp với phòng, chống ma túy,…
Qua  đó, nhằm giúp cho cán bô và người dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc hơn về hiểm họa của ma túy, mại dâm, đặc biệt là nâng cao cảnh giác về các loại ma túy, chất gây nghiện mới hiện nay, để mỗi người, mỗi nhà nâng cao nhận thức, tích cực tham gia cùng chính quyền và các ngành chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các loại TNXH khác, từng bước xây dựng môi trường sống lành mạnh./

Bích Hồng (ĐTT huyện Tịnh Biên)