Your Website Title
Thông báo Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư: Khách sạn Chi Lăng.
Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực văn bản Quyết định chủ trương đầu tư số 2963/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư như sau:

- Tên dự án: Khách sạn Chi Lăng.
- Quyết định chủ trương đầu tư số 2963/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty TNHH xây dựng Gia Khang. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1601040390 do phòng đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 09 tháng 02 năm 2009, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 26 tháng 9 năm 2021.
Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của
dự án đầu tư theo Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điểm a Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.
Công ty TNHH xây dựng Gia Khang có trách nhiệm hoàn thành
các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Nguồn Thông báo Số: 210/TB-SKHĐT
TTH

Tải về