Your Website Title
HĐND huyện Tịnh Biên thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp lần thứ 8 (chuyên đề) khóa XII
Ngày 9/11, HĐND huyện Tịnh Biên tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (chuyên đề) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, để thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Responsive image

Tại kỳ họp, HĐND huyện  đã thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025; Tờ trình về việc phê chuẩn danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn 1, từ năm 2021–2022; Tờ trình về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; Tờ trình về việc phê chuẩn phương án sử dụng tăng thu ngân sách so với dự toán được giao năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Theo đó, các đại biểu HĐND cùng trao đổi, thảo luận từng nội dung để thông qua Nghị quyết, các cấp, các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm các nghị quyết của HĐND huyện đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo người dân sớm được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Đảng, nhà nước./.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)