Your Website Title
Phát động hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Ngày 12/9/2021 Thủ tướng Chính phủ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” với mục đích hỗ trợ cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang ở vùng có dịch Covid-19 có điều kiện học tập trực tuyến hiệu quả. Chương tình ưu tiên hỗ trợ máy tính, dịch vụ viễn thông đối với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cơ sở đó, huyện Tịnh Biên đã rà soát, tổng hợp có 8.384 học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, trong đó bậc trung học phổ thông 0,46% (13 học sinh), bậc trung học cơ sở 31,84% (2.565 học sinh), bậc tiểu học 49,86% (5.806 học sinh). Xuất phát từ tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực hưởng ứng, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Responsive image

Mọi sự đóng góp ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” xin gửi về địa chỉ: 
 

* Ủy ban Mặt trặn Tổ quốc Việt Nam huyện Tịnh Biên: Số tài khoản  6706201003240 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN Chi nhánh Tịnh Biên. Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang. Thông tin liên hệ bà Nguyễn Thị Phượng, Kế toán Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tịnh Biên, số điện thoại: 0988298048.
 

* Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tịnh Biên: Số tài khoản 6706272033668 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN Chi nhánh Tịnh Biên. Thông tin liên hệ bà Ngô Thị Trúc Linh, cán bộ Huyện Đoàn Tịnh Biên, số điện thoại: 0948933363.

Nguồn Công văn 5759/UBND-VX
TTH