Your Website Title
HĐND huyện Tịnh Biên thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tại địa phương
HĐND huyện Tịnh Biên khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề để lấy ý kiến thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thông qua Tờ trình số 213, ngày 22/10/2021 của UBND huyện về việc tổ chức kỳ họp chuyên để thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tịnh Biên.

Responsive image

Cụ thể, thống nhất quy hoạch 25.028ha đất nông nghiệp và 10.430ha đất phi nông nghiệp theo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; thống nhất kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất, diện tích đất thu hồi, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn huyện.

Phan Hữu (Tịnh Biên)