Your Website Title
Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND huyện Tịnh Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thường trực HĐND huyện Tịnh Biên triệu tập kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường trực thuộc thị xã Tịnh Biên.

Responsive image

Đồng thời, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường trực thuộc thị xã Tịnh Biên. Đồng thời, thông qua tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và của năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; tờ trình về việc ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện Tịnh Biên khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)