Your Website Title
Tịnh Biên triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2021 – 2025.
Nhằm huy động sức mạnh của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN; làm cơ sở để các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình thực hiện ở đơn vị phù hợp với tình hình thực tế; cần xác định BHXH, BHYT là chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội; chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải được đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng xã, thị trấn; việc hoàn thành hệ thống chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN phải được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến từng người dân, tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Ngày 08-11-2021, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Tịnh Biên giai đoạn 2021 – 2025.

Responsive image

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan BHXH huyện Tịnh Biên

Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025. 
Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, DN trong việc thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị của mình; đưa các chỉ tiêu này làm tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cá nhân người đứng đầu và tổ chức cơ sở đảng.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để đơn vị, NLĐ và nhân dân nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của công tác BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống ASXH. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê phán, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Bên cạnh đó, cơ quan BHXH tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hệ thống quản lý; nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt quyền lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tăng cường các giải pháp, biện pháp để thực hiện có hiệu quả công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 543/CTr-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh An Giang. 
Thực hiện công khai, minh bạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hạn chế, ngăn chặn trục lợi quỹ BHXH, BHYT dưới mọi hình thức.

HyKhang

Tải về