Your Website Title
Đại hội thành viên Hợp tác xã nông nghiệp xã Núi Voi, nhiệm kỳ 2020 – 2023
Mới đây, Hợp tác xã nông nghiệp (số 1) xã Núi Voi tổ chức Đại hội thành viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đến dự, có bà Nguyễn Thị Diệu Đan – Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện.

Responsive image

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ qua; Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 -2026, các dịch vụ của Hợp tác xã; Thông qua điều lệ, quy chế của Hợp tác xã; Báo cáo tình hình góp vốn, danh sách góp vốn, thời hạn góp vốn. Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận xung quanh các vấn đề góp vốn đầu tư, giá thành các sản phẩm thuốc BVTV trong thực hiện Hợp tác xã cũng như các dịch vụ nông nghiệp. 
Đại hội tiến hành bầu 61 thành viên, bầu Ban kiểm soát, Ban giám đốc và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên. Ông Đặng Văn Tùng được tín nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã nông nghiệp (số 1) xã Núi Voi, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Huyền Linh (Đài TT.HTB)