Your Website Title
Tịnh Biên quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới
Trong quý I, toàn huyện đã vận động trao tặng được trên 2.000 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Phối hợp Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang hỗ trợ cho cho 10 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 50.000.000 đồng.

Responsive image

Bên cạnh, tổ chức cấp phát 44.700 thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc ngành quản lý, gồm: 3.988 the BHYT cho thành viên hộ nghèo, trên 3000 thẻ BHYT thành viên hộ cận nghèo; 2.048 thẻ BHYT cho người có công với cách mạng và thân nhân; 4.331 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội; 12.826 thẻ BHYT cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi: 18.506 thẻ BHYT cho người dân sinh sống vùng khó khăn, dân tộc.
Song song đó, tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện bảo vệ, chăm sóc các trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2036; Kế hoạch thực Tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022; Kế hoạch hoạt động Vì Sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới; Duy trì hoạt động mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng” và Kkế hoạch duy trì hoạt động mô hình “Ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022 v.v.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)