Your Website Title
Tịnh Biên quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
Vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 136 điểm cầu cấp tỉnh, huyện và điểm cầu cấp xã, với gần 3.500 đại biểu tham dự. Phó Bí thư Huyên ủy- Chủ tịch UBND huyện Phạm Thành Nhơn chủ trì tại điểm cầu huyện Tịnh Biên.

Responsive image

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang- Lê Hồng Quang thông tin: “Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII đã họp và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đồng thời, hội nghị lần thứ 6 cũng xem xét báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2021 và công tác cán bộ.
Theo đó, theo từng nội dung của nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã báo cáo cụ thể về quan điểm, mục tiêu, định hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) đề ra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)