Your Website Title
Nhơn Hưng đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ
Thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Responsive image

Những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ xã Nhơn Hưng thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với phụ nữ, triển khai có hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, hoạt động hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, giới thiệu việc làm triển khai lồng ghép trong các chương trình giảm nghèo, xuất khẩu lao động, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, xã Nhơn Hưng đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác bình đẳng giới, vai trò, vị trí của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được khẳng định; tích cực tham gia thực hiện các mô hình kinh tế trọng tâm như: may gia công, sản xuất đường thốt nốt, tổ hùn vốn xoay vòng không tính lãi, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo được duy trì.
Luôn đẩy mạnh việc lồng ghép công tác bình đẳng giới vào nhiệm vụ chính trị và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình… cho cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa đài hoặc các buổi tuyên truyền trực tiếp qua các cuộc sinh hoạt chi hội tại các ấp. Từ đẩu năm đến nay, xã đã tổ chức 12 cuộc tuyên truyền nâng cao kiến thức về công tác bình đẳng giới và pháp luật cho gần 480 người dân tham gia. Nhằm nâng cao nhận thức cho chị em về tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con theo khoa học, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em. Nhiều hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em gái luôn được địa phương quan tâm, triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng nhiều mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em như mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, phụ nữ nuôi dạy con tốt, tổ phụ nữ quản lý, giáo dục con em không tham gia tệ nạn xã hội, tổ phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm… Từ hiệu quả của các mô hình đã tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.
Nỗ lực giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm được chính quyền quyết tâm thực hiện. Đến nay, tổ chức nhiều lớp học nghề cho các chị em hội viên phụ nữ tham gia, có hơn 80% phụ nữ có việc làm sau đào tạo. Tổ chức bàn giao 01 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng. Có trên 126 chị em phụ nữ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tịnh Biên để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng xã thành phường.  
Nhằm tạo điều kiện nâng cao vị thế, thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, Đảng bộ xã luôn quan tâm lãnh chỉ đạo về công tác cán bộ nữ từ công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao giữ những trọng trách quan trọng và qua thực tiễn công tác đã thể hiện được năng lực trong điều hành, quản lý, xây dựng và tập hợp quần chúng; làm nòng cốt trong các phong trào ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và từng lĩnh vực được nâng lên. 
Để phát huy tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ xã tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể  đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về bình đẳng giới. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, củng cố, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ xã. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước giảm dần khoảng cách giữa nam và nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận và thụ hưởng các giá trị của đời sống xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc./.

Mỹ Ngọc – Nhơn Hưng