Your Website Title
PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875234 - 3740399 - 3875365 - 3740454 - 3708264

- Fax: (0296) 3740399

- Email: tinhbien@angiang.gov.vn

- Phòng Chánh Văn: Trần Thanh Hùng

- Phó Chánh Văn Phòng: Trần Quang Minh

- Phó Chánh Văn Phòng: Lâm Thành Kế

- Phó Chánh Văn phòng: Phan Thị Mộng Cầm

Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875840 - 3875841

- Số fax:

- Email: pgddt.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Trương Chính Văn

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Quốc Khánh

- Phó trưởng phòng: Phạm Ngọc Linh

 

Phòng Quản lý đô thị

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875224 – 3740757 - 3875674

- Fax: (0296) 3875224

- Email: pktht.tinhbien@angiang.gov.vn

 Trưởng phòng: Trần Minh Hòa

- Phòng Phó Trưởng : Lâm Thành Quý

- Phó trưởng phòng: Châu Rắc Sa Nây

 

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875243

- Số fax:

- Email: pldtbxh.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Lý Kim Thoa

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Huy Cường

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Huệ

 

Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3740797 - 3741690

- Fax: (0296) 3741690

- Email: pnoivu.tinhbien@angiang.gov.vn

 - Trưởng phòng: Trần Văn Tàu

- Phó trưởng phòng: Lý Mạnh Cường

Tài chính chính - Kế hoạch

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875299 – 3740095 – 3741139 - 3875466

- Fax: (0296) 3875420

- Email: ptckh.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Võ Văn Khởi

- Phó trưởng phòng: Trần Minh Hùng 

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thủy Ngân

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875346 - 3741437 - 3875436

- Fax: (0296) 3875346

- Email: ptnmt.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Nguyễn Hùng Cường

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tuyền

- Phó trưởng phòng: Lê Thanh Phương

 

Phòng Tư Pháp

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875195

- Số fax:

- Email: ptuphap.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Phan Văn Liền

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hưởng

- Phó trưởng phòng: Huỳnh Văn Sang

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875486 - 3741607

- Fax: (0296) 3875486

- Email: pvhtt.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Kiều

- Phó trưởng phòng: Trần Hoàng Việt

 

Phòng Y tế

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3740837

- Số fax:

- Email: pyte.tinhbien@angiang.gov.vn

Trưởng phòng: 

- Phó trưởng phòng: Trang Hữu Đức

 

 

Phòng Dân tộc

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3741727

- Fax: (0296) 3741727

- Email: pdantoc.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Nèang Sêm

 

Thanh trà

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875388

- Fax: (0296) 3875388

- Email: thanhtra.tinhbien@angiang.gov.vn

- Chánh Thanh trà: Nguyễn Thị Hiền

- Phó Chánh Thanh trà: Nguyễn Văn Sơn

- Phó Chánh Thanh trà: Phạm Văn Năng

 

Phòng Kinh tế

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875800 - 3875250

- Fax: (0296) 3875250

- Email: pnnptnt.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Trần Hiếu Thuận

- Phó phòng trưởng: Lương Huy Hùng

 

- Phó phòng trưởng: Tống Hoài Ân

 

- Phó trưởng phòng: Lê Thái Thuận