Your Website Title
Phòng Ban Chuyên Môn

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875234 - 3740399 - 3875365 - 3740454 - 3708264

- Fax: (0296) 3740399

- Email: tinhbien@angiang.gov.vn

- Chánh Văn phòng: Trần Thanh Hùng

- Phó Chánh Văn phòng: Trương Minh Thức

- Phó Chánh Văn phòng: Trần Quang Minh

- Phó Chánh Văn phòng: Lâm Thành Kế

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875840 - 3875841

- Fax:

- Email: pgddt.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Trương Chính Văn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Khanh

- Phó Trưởng phòng: Phạm Ngọc Linh

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875224 – 3740757 - 3875674

- Fax: (0296) 3875224

- Email: pktht.tinhbien@angiang.gov.vn

 Trưởng phòng: Trần Minh Hòa

- Phó Trưởng phòng : Lâm Thành Quý

- Phó Trưởng phòng: Lê Thái Thuận

- Phó Trưởng phòng: Chau Rắck Sa Nây

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875243

- Fax:

- Email: pldtbxh.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Lý Kim Thoa

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Huy Cường

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huệ

 

Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3740797 - 3741690

- Fax: (0296) 3741690

- Email: pnoivu.tinhbien@angiang.gov.vn

 - Trưởng phòng: Võ Hồng Ngọc

- Phó Trưởng phòng: Trần Văn Tàu

- Phó Trưởng phòng: Lý Mạnh Cường

Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875299 – 3740095 – 3741139 - 3875466

- Fax: (0296) 3875420

- Email: ptckh.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Trương Chính Tâm

- Phó Trưởng phòng: Võ Văn Khởi

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Loan

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875346 - 3741437 - 3875436

- Fax: (0296) 3875346

- Email: ptnmt.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Nguyễn Hùng Cường

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tuyền

- Phó Trưởng phòng: Lê Thanh Phương

 

Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875195

- Fax:

- Email: ptuphap.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Phan Văn Liền

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hưởng

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Sơn

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875486 - 3741607

- Fax: (0296) 3875486

- Email: pvhtt.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Kiều

- Phó Trưởng phòng: Trần Hoàng Việt

- Phó Trưởng phòng: 

 

Phòng Y tế

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3740837

- Fax:

- Email: pyte.tinhbien@angiang.gov.vn

Trưởng phòng: 

- Phó Trưởng phòng: Trần Văn Đợi

 

Phòng Dân tộc

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3741727

- Fax: (0296) 3741727

- Email: pdantoc.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Nèang Sêm

 

Thanh tra

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875388

- Fax: (0296) 3875388

- Email: thanhtra.tinhbien@angiang.gov.vn

- Chánh Thanh tra: Nguyễn Thanh Hoài

- Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Sơn

- Phó Chánh Thanh tra: Huỳnh Văn Sang

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875800 - 3875250

- Fax: (0296) 3875250

- Email: pnnptnt.tinhbien@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Trần Hiếu Thuận

- Phó Trưởng phòng: Trương Văn Hòa

- Phó trưởng phòng: Lương Huy Hùng