Your Website Title
UBND các Xã, Thị Trấn

 

UBND THỊ TRẤN TỊNH BIÊN 

- Địa chỉ: khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3876114

- Email: tttinhbien@angiang.gov.vn

- Bí thư Đảng ủy: Phan Thành Dũng

- PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Trịnh Tấn Lực

- Phó Chủ tịch UBND: Lâm Văn Tường

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Bích

 

UBND THỊ TRẤN NHÀ BÀNG 

- Địa chỉ: khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875241

- Email: nhabang@angiang.gov.vn

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Phan Thanh Tài

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Công Sơn

- Phó Chủ tịch UBND: Trương Hữu Trung

 

UBND THỊ TRẤN CHI LĂNG 

- Địa chỉ: khóm 2, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3877102

- Email: chilang@angiang.gov.vn

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Lê Ngọc Tấn

- Phó Chủ tịch UBND: Huỳnh Thọ Lộc

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Thanh Phương

 

UBND XÃ VĨNH TRUNG 

- Địa chỉ: ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3877101

- Email: vinhtrung@angiang.gov.vn

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Nguyễn Minh Triết

- Phó Chủ tịch UBND: Hồ Thanh Nu

- Phó Chủ tịch UBND: Lê Thành Đạt

 

UBND XÃ VĂN GIÁO 

- Địa chỉ: ấp Đây Cà Hôm, xã Văn Giáo huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875210

- Email: vangiao@angiang.gov.vn

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Phù Văn Tuấn

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Thanh Sơn

- Phó Chủ tịch UBND: Hồ Văn Đức

 

UBND XÃ THỚI SƠN

- Địa chỉ: ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875314

- Email: thoison@angiang.gov.vn

- Bí thư Đảng ủy : Nguyễn Thị Hoài

- Phó Chủ tịch UBND: Trần Hải Giang

Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Sơn

 

UBND XÃ TÂN LỢI

- Địa chỉ: ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3877179

- Email: tanloi@angiang.gov.vn

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Trịnh Hoàng Phước 

- Phó Chủ tịch UBND: Lê Thành Khang

- Phó Chủ tịch UBND: Lê Văn Trọng

 

UBND XÃ TÂN LẬP

- Địa chỉ: ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

- Điện thoại: (0296) 3766940

- Email: tanlap@angiang.gov.vn

- Chủ tịch UBND: Nguyễn Thanh Bình 

- Phó Chủ tịch UBND: Phan Văn Khoa

- Phó Chủ tịch UBND: Trần Thanh Điền

 

UBND XÃ NÚI VOI

- Địa chỉ: ấp Voi 1, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3877974

- Fax: (0296) 3877974

- Email: nuivoi@angiang.gov.vn

- Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Thái

- Phó Chủ tịch UBND: Phạm Văn Tha

- Phó Chủ tịch UBND: Trịnh Văn Mãi

 

UBND XÃ NHƠN HƯNG

- Địa chỉ: ấp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875276

- Email: nhonhung@angiang.gov.vn

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Phạm Văn Ngon

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Thành Bảo

- Phó Chủ tịch UBND: Lê Thị Kim Sa

 

UBND XÃ AN PHÚ

- Địa chỉ: ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875295

- Email: xaanphu@angiang.gov.vn

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Võ Hồng Ngọc

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Thành

- Phó Chủ tịch UBND: Trần Văn Vũ

 

UBND XÃ AN NÔNG

- Địa chỉ: ấp Tân Biên, Xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3876129

- Fax:  (0296) 2212099

- Email: annong@angiang.gov.vn

- Chủ tịch UBND: Tống Thành Giang

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Tám

- Phó Chủ tịch UBND: Lê Văn Tâm

 

UBND XÃ AN HẢO

- Địa chỉ: ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3760042 - 3760043

- Email: anhao@angiang.gov.vn

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Trịnh Văn Đệ

- Phó Chủ tịch UBND: Chau Khonh

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Diệu Hiền

 

UBND XÃ AN CƯ

- Địa chỉ: ấp Pô Thi, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3768001

- Email: ancu@angiang.gov.vn

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Néang Srây Mum

- Phó Chủ tịch UBND: Khon Vi Khan

- Phó Chủ tịch UBND: Huỳnh Thanh Hải