Your Website Title
Lịch sử hình thành
Tịnh Biên là vùng đất có bề dầy lịch sử khai phá; nhân dân giàu lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng đã không ngừng đứng lên chống ngoại xâm trong suốt quá trình hàng trăm năm mở đất và giữ đất. Kể từ khi tên gọi Tịnh Biên với tư cách là một đơn vị hành chính được hình thành cho đến nay về địa giới có nhiều thay đổi.

Năm 1832 vua Minh Mạng bỏ trấn thành lập đơn vị tỉnh, lúc bấy giờ Tịnh Biên là một phủ của Hà Tiên. Năm 1839 hai huyện Hà Âm và Hà Dương của tỉnh hà Tiên nhập vào phủ Tịnh Biên. Phủ lụy đặt ở Hà Dương (Tri Tôn). Năm thiệu trị thứ II (1842) phủ Tịnh Biên và Hà Dương được nhập vào tỉnh An Giang.

Năm 1867 Tịnh Biên là một hạt (quận) của tỉnh Châu Đốc. Cuối năm 1956 ngụy quyền Sài Gòn nhập Long Xuyên, Châu Đốc thành tỉnh An Giang, Tịnh Biên  là quận của tỉnh An Giang và từ tháng 10-1964 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 Tịnh Biên là quận của tỉnh Châu Đốc gồm 8 xã, quận lụy đặt tại xã An Phú.

Ngày 20-12-1975, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung Ương Đảng ra Nghị quyết  số 19 thành lập tỉnh An Giang, Tịnh Biên là một huyện biên giới của tỉnh. Huyện lụy đặt tại thị trấn Tịnh Biên.

Ngày 11-3-1977 theo Quyết định số 56/CP của Hội đồng Chính phủ, Tịnh Biên – Tri Tôn hợp nhất thành huyện Bảy Núi. Huyện lụy đặt tại thị trấn Tri Tôn. Theo  Quyết định 181-CP ngày 25/4/1979 của Hội đồng Chính phủ, tách các ấp Voi 1, Voi 2 của xã Tú Tề  lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn Chi Lăng; tách các ấp Hòa An, Bình An của xã Tà Đảnh, một phần đất của xã Tú Tề lập thành một xã mới lấy tên là xã Tân Lập; xã Tú Tề đổi tên thành xã Tân Lợi.

Ngày 23-8-1979, Hội đồng Chính phủ ra quyết định số 300/CP chia huyện bảy Núi thành 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, sau khi điều chỉnh địa giới Bảy Núi. Huyện Tịnh Biên có 11 xã, 01 thị trấn với 39 ấp. Huyện lụy đặt tại thị trấn Chi Lăng.

Nay đơn vị hành chính huyện Tịnh Biên là một trong bốn huyện biên giới của tỉnh An Giang. Phía Đông giáp thành phố Châu Đốc, huyện an Phú, phía Nam giáp huyện Tri Tôn và Bắc giáp Camphuchia với đường biên giới Việt Nam – Campuchia dài 21,5 km.  Huyện có 14 xã, thị trấn với 61 khóm, ấp; diện tích tự nhiên 354,9 Km2, diện tích đất nông nghiệp 29.973 Ha, diện tích canh tác 22.168 Ha, diện tích gieo trồng 45.286 Ha. Tổng số hộ 29.978, tổng số người 121.399, trong đó dân tộc Kinh 85.328 người, dân tộc Khmer 35.696 người và dân tộc Hoa 375 người (theo niên giám thống kê 2013) ./.

Nguồn: Ban Biên tập Website