Khai giảng lớp huấn luyện chiến sĩ dân quân đợt I năm 2024

Lớp huấn luyện được tổ chức từ ngày 08/04/ đến ngày 29/04/2024. Các chiến sĩ Dân quân mới kết nạp được huấn luyện quân sự kết hợp với giáo dục chính trị, bao gồm các Chuyên đề như: Một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia; Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng hiện nay. Ngoài ra, các chiến sĩ dân quân còn được huấn luyện trên thao trường về các nội dung quân sự, kỹ thuật bắn súng, chiến thuật, nhằm nâng cao kiến thức quân sự, khả năng thao tác, sử dụng các loại vũ khí trong chiến đấu. Kết thúc từng nội dung huấn luyện, sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện.
Thông qua đợt huấn luyện, nhằm giúp cho lực lượng Dân quân nâng cao nhận thức về chính trị, có tư duy mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.  Từ đó, xây dựng nền quốc phòng ngày càng vững chắc, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn ANCT, TT.ATXH  trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huyền Linh