Tập huấn cho khung tập diễn tập thị xã Tịnh Biên và xã An Nông trong khu vực phòng thủ năm 2024

Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành tập huấn cho cán bộ khung tập thị xã Tịnh Biên và xã An Nông trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024, Đại tá Nguyễn Văn Hiền- Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo diễn tập thị xã Tịnh Biên tiếp tục chỉ đạo Cơ quan thường trực xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm, phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã An Nông theo đúng thời gian quy định; chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thị xã chủ động chuẩn bị nội dung, triển khai, hướng dẫn sớm cho xã An Nông những nội dung có liên quan, để chuẩn bị nội dung văn kiện người tập và thực hành diễn tập đúng thời gian, ý định diễn tập đã xác định; chủ động phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban nội dung kiêm phái viên đạo diễn tỉnh chuẩn bị đầy đủ văn kiện của người tập, hoàn thành đúng thời gian. Đồng thời, tranh thủ thời gian nghiên cứu, nắm chắc nội dung, phương pháp thực hành diễn tập, tổ chức luyện tập, hợp luyện, bảo đảm cho thực hành diễn tập đạt kết quả tốt.
Sau đó, cán bộ khung tập thị xã và xã An Nông được triển khai, quán triệt Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ, quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm. Đồng thời, Tiểu ban nội dung kiêm phái viên đạo diễn tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thị xã, về các nội dung thuộc về chuyên ngành có liên quan đến văn kiện người tập của khung tập thị xã Tịnh Biên và xã An Nông của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, về chuẩn bị diễn tập năm 2024./.
 

Hữu Ngọc