Thông báo số 02/TB-TTPTQĐ Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tài liệu đính kèm: