Thông Báo số 29/TB-UBND Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản quyền khai thác khoáng sản vật liệu thu hồi từ dự án Nâng cấp sức chứa hồ Ô Tưk Sa...

Tài liệu đính kèm:
TB 29-16-3-21.pdf (288.32 KB)