Tịnh Biên dự Hội nghị tổng kết Chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tham mưu và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, dự án, đề án theo Chương trình 553 ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh, về chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 01 ngày 22/8/2022 của Tỉnh ủy nhằm đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Phấn đấu 90% cơ quan nhà nước hoàn thiện chính quyền điện tử; thực hiện đạt các chỉ tiêu về cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số đạt từ 8-9% GRDP; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tắt sóng 2G và triển khai 5G theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, triển khai đầy đủ nhiệm vụ, phương án về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin; bảo đảm 100% hệ thống thông tin phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Trong đó, ưu tiên các nguồn lực cho chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án về chuyển đổi số, nhất là dự án về cải cách hành chính, Đề án 06 và Khu công nghệ thông tin tập trung. Các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả 19 nhiệm vụ chung và 11 nhiệm vụ cụ thể của Đề án 06/CP; 05 nhóm tiện ích và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công tại Đề án 06/CP. Quá trình thực hiện cần có mô hình, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đối với từng lĩnh vực, chuyển dần từ làm thay, sang hướng dẫn công dân tự đăng ký thực hiện….
Năm 2024, An Giang xác định việc thực hiện Đề án 06/CP là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, bảo đảm phương châm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, an toàn thông tin; thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo và hình thức trong quá trình thực hiện. Việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình, thời gian theo quy định; quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ngành, địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại đơn vị, địa phương./.
 

Hữu Ngọc