Tịnh Biên triển khai tập huấn chuyên sâu Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2024

Quan cảnh Hội nghị Tập huấn Công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, UVBTV Thị ủy Tịnh Biên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tịnh Biên; ông Nguyễn Xuân Hào, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh An Giang cùng với hơn 100 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thị xã; cán bộ làm công tác Văn phòng, Văn thư, Lưu trữ, Cơ yếu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, UVBTV Thị ủy Tịnh Biên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tịnh Biên nhấn mạnh: Bảo vệ bí mật Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, do đó, việc tổ chức Hội nghị tập huấn là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả những biện pháp bảo vệ bí mật Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Xuân Hào, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh An Giang, Báo cáo viên Hội nghị truyền đạt một số nội dung
 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước ở các đơn vị, địa phương; công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ lộ, lọt, mất bí mật Nhà nước.
Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần đưa công tác này đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả./.
 

HyKhang