Tịnh Biên triển khai văn bản quy phạm pháp luật đợt 2 năm 2024

Các đại biểu được nghe  hướng dẫn và giới thiệu những nội dung cốt lỗi, những điểm mới của Luật Nhà ở năm 2023, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 27/11/2023, gồm có: 13 Chương và 197 Điều, có hiệu thi hành kể từ ngày 1/1/2025. Luật Căn cước năm 2023, gồm có 7 Chương và 46 Điều; quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật Căn cước năm 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Ngoài ra, các đại biểu cũng được triển khai Luật Đất đai năm 2024 và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023. 

Thông qua hội nghị, nhằm kịp thời triển khai các văn bản luật có hiệu lực trong năm 2023 và 2024 đến cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện, xã, phường, quán triệt nhận thức những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã, đưa các văn bản luật đi vào cuộc sống một cách nhanh chống, hiệu quả./.

Hữu Ngọc