An Cư thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em” năm 2024

Theo UBND xã An Cư, mô hình sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho hộ gia đình về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn, thương tích trẻ em, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em, nhất là tai nạn giao thông và đuối nước tại các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã và hộ gia đình có trẻ em tại cộng đồng bằng nhiều hình thức; tổ chức tuyên truyền trực tiếp và vận động hộ gia đình đăng ký xây dựng Mô hình năm trước tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững. Qua đó, giúp người dân xác định những tiêu chí chưa đạt trong mỗi ngôi nhà, xác định nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn, thương tích cho trẻ em để hướng dẫn cách loại bỏ. Đồng thời, tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; cung cấp kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; kỹ năng giám sát các quy định về “Ngôi nhà an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”,… Đến cuối năm, sẽ tổ chức đánh giá, chấm điểm các tiêu chí theo quy định và cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”.
UBND xã An Cư cũng xác định: phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân. Mô hình sẽ nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh để trẻ em được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình./.

Hữu Ngọc