Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thị xã Tịnh Biên) thảo luận các tờ trình tại kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh

Các đại biểu được nghe thông qua và xem xét, cho ý kiến, đề xuất các tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đảm bảo yêu cầu thực tế của địa phương, như: Tờ trình về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nhóm B và điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; việc sử đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/NĐ-HĐND ngày 19/8/2021 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở, giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến năm 2030; dự thảo Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức và số lượng hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2024; Nghị quyết phê duyệt bổ sung số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2023- 2024; dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho các hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang”; Nghị quyết “quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang” và quy định nội dung, mức chi cho các hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban ngành chuyên môn thị xã cũng cho ý kiến các dự thảo Nghị quyết về: Ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; kéo 2 dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và dự thảoNghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh,…
Dự kiến, kỳ họp thứ 19 (Chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ, ngày 10/4/2024./.

Hữu Ngọc