Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thị xã Tịnh Biên