Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân đối với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023

Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân đối với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023