Thông tin các quy định thu đổi ngoại tệ, mua bán ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang hướng dẫn, người dân khi có ngoại tệ tiền mặt được quyền bán cho các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, các tổ chức kinh tế được phép hoạt động đại lý đổi ngoại tệ đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận đại lý đổi ngoại tệ theo hiện hành.
Các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của các nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam. Ngoại trừ các đại lý đổi ngoại tệ được phép thoái hối (đổi lại tiền Đồng ra ngoại tệ khi rời Việt Nam) đặt tại khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt cho các nhân mang hộ chiếu nước ngoài khi xuất cảnh theo quy định.
Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định phải khai báo với Hải quan cửa khẩu.
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối. Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của NHNN Việt Nam cho các mục đích như:
- Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài
- Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài
- Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài
- Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài
- Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài
- Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài
- Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.
Nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của công dân Việt Nam được thực hiện tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép (gọi là TCTD được phép).
Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, TCTD được phép có trách nhiệm đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ của người dân để thanh toán cho các giao dịch nêu trên căn cứ nhu cầu thực tế và hợp lý của từng giao dịch. Do đó, người dân phải có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ, chứng từ phù hợp với giao dịch thực tế theo hướng dẫn của TCTD được phép đảm bảo việc mua ngoại tệ đúng mục đích và phù hợp quy định pháp luật.
Việc mua, bán, chuyển ngoại tệ tiền mặt của cá nhân phải thực hiện theo đúng các quy định quản lý ngoại hối và quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
 

Nguồn Công văn số 500/ANG-THNSKS
TTH