Tịnh Biên điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thời kỳ 2021- 2023

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Đại Nam thông qua báo cáo và giải trình các nội dung còn vướng mắc, khó khăn về ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh cho phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thời kỳ 2021-2030 thị xã Tịnh Biên. Theo đó, đơn vị tư vấn đã giải trình các nội dung còn vướng mắc, khó khăn, ý kiến đóng góp của Ban Quản lý Khu Kinh tế về sự phù hợp phương án quy hoạch sử dụng đất so với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030: cần cập nhật Khu Công nghiệp Xuân Tô vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất; vị trí, quy mô dự án thực hiện thời kỳ 2021-2030, phù hợp so với Quy hoạch xây dựng được phê duyệt; chỉ tiêu và nhu cầu sử dụng đất tại Khu công nghiệp Xuân Tô theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030...

 Ngoài ra, đơn vị tư vấn còn giải trình với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và một số sở, ngành tỉnh về điều chỉnh, mở rộng trường Tiểu học “A” Vĩnh Trung đảm bảo đúng quy định; cũng như các nội dung liên quan đến hiện trạng đất quốc phòng; Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2030…

Qua đó, lãnh đạo UBND thị xã yêu cầu ngành, đơn vị chuyên môn, đơn vi tư vấn và các địa phương cần khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh và thống nhất hoàn chỉnh quy hoạch phù hợp đáp ứng nhu cầu cầu phát triển của địa phương, đơn vị trong thời kỳ quy hoạch.

Hữu Ngọc