Tịnh Biên tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hiện nay là thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm. Nhằm hạn chế các vụ cháy rừng, thiệt hại do cháy rừng gây ra. UBND thị xã Tịnh Biên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Công văn số 518/UBND-KTN ngày 27/4/2024.

Đồng thời chủ động phòng ngừa, kịp thời thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng trong thời kỳ cao điểm; rà soát, kiểm tra bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ); sẵn sàng phát hiện và ứng phó khi có cháy rừng xảy ra bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm để xảy ra cháy rừng trên địa bàn; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; chủ động có phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là tại các khu vực, địa bàn có nguy cơ cháy cao; chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương quản lý. 

Chủ rừng, các tổ chức, cá nhân, hộ nhận khoán rừng phải xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và trang bị phương tiện, dụng cụ, lực lượng hợp đồng bảo vệ rừng đảm bảo hoạt động hiệu quả và phối hợp với các lực lượng trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (Đề nghị Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang kiểm tra thực hiện).

Trường hợp khi phát hiện vụ cháy xảy ra, đề nghị thông tin ngay về Thường trực Ban chỉ huy Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững thị xã Tịnh Biên (thông qua ông Chau Si Na, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Tịnh Biên- Châu Đốc, số điện thoại: 0919.323.101) để kịp thời phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Nguồn Công văn 2180/UBND-KT

TTH