Tịnh Biên-Tổng kết hoạt động BĐD Ngân hàng CSXH năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết hoạt động BĐD Ngân hàng CSXH năm 2023

 
Năm 2023, với tinh thần và quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh và Thị xã ủy, HĐND, UBND thị xã, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã đã tập trung chỉ đạo PGD Ngân hàng CSXH thị xã phối hợp với các phòng, ban, tổ chức Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023, đạt được những kết quả tích cực: Tổng dư nợ 17 chương trình là 433.633 triệu đồng, tăng 44.794 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 11,51%; đạt 99,31% KH dư nợ, số khách hàng còn dư nợ 13.414 khách hàng; Số tổ TK&VV: 294 tổ TK&VV, bình quân 32,3 triệu đồng/khách hàng; 46 khách hàng/tổ TK&VV; 1.475 triệu đồng/tổ TK&VV. Dư nợ nguồn vốn Trung ương là 417.223 triệu đồng, tăng 41.148 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 10,94%, đạt 99,63% kế hoạch năm. Dư nợ nguồn vốn địa phương là 16.410 triệu đồng, tăng 3.645 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 28,56%. Trong đó: Nguồn vốn tỉnh là 9.909 triệu đồng, Nguồn vốn thị xã 6.501 triệu đồng. Doanh số cho vay 111.883 triệu đồng. Doanh số thu nợ 65.451 triệu đồng. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm và thực hiện giao dịch xã được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên; công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.
 

PGĐ. Ngân hàng CSXH tỉnh An Giang, Tô Văn Hoảnh phát biểu tại Hội nghị

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị
 

Tại hội nghị, thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và các giải pháp để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay. Phát biểu kết luận tại hội nghị ông Lâm Văn Bá, PCT UBND thị xã, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã Tịnh Biên đã thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2024, trong đó tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh và cấp ủy chính quyền, địa phương liên quan đến tín dụng chính sách trên địa bàn. Tập trung kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng ủy thác. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, phường; củng cố nâng cao chất lượng tổ TT&VV. Phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức Hội đoàn thể đôn đốc thu hồi nợ đến hạn. Nâng cao trách nhiệm công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác giám sát từ xa. Phối hợp với các xã, phường nắm bắt nhu cầu vốn vay, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã…Đồng thời, phối hợp triển khai tốt về chi tiêu phân bổ vốn, huy động vốn. Tăng cường, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyên truyền các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến đối tượng được thụ hưởng. 
Để ghi nhận sự đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách năm 2023. Nhâp dịp này, UBND thị xã tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trong năm qua./.
 

Hykhang