UBND thị xã

 LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỊNH BIÊN

STT

CHỨC VỤ

HỌ TÊN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1Chủ tịchPhạm Thành Nhơn  
2Phó Chủ tịchNguyễn Thanh Hùng  
3Phó Chủ tịchLâm Văn Bá