Thị Ủy

THỊ ỦY THỊ XÃ TỊNH BIÊN

STT

CHỨC VỤ

HỌ TÊN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1Bí thưPhan Văn Cường  
2Phó bí thư trường trựcBùi Thiện Tâm  
3Phó bí thư
Phạm Thành Nhơn
  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC THỊ UỶ- Văn phòng Thị uỷ

  1- Chức năng

    1.1- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thị uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và thường trực Thi uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ.

    1.2- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thị uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Thị uỷ, ban thường vụ, thường trực Thị uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị uỷ.

  2- Nhiệm vụ

    2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

      a) Chương trình công tác của Thị uỷ, ban thường vụ, thường trực Thị uỷ.

      b) Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng Thị uỷ.

    2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

      a) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Thị uỷ.

      b) Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

      c) Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Thị uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

    2.3- Thẩm định, thẩm tra:

      a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thị uỷ, ban thường vụ, thường trực Thị uỷ về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

      b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được thường trực, ban thường vụ Thị uỷ giao trước khi trình Thị uỷ, ban thường vụ Thị uỷ.

    2.4- Phối hợp:

      a) Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Thị uỷ.

      b) Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thị uỷ, ban thường vụ Thị uỷ.

      c) Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thị uỷ; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời thường trực Thị uỷ, ban thường vụ.

      d) Các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp ban thường vụ, thường trực Thị uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

    2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực Thị uỷ giao:

      a) Là đầu mối giúp thường trực Thị uỷ xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ .

      Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Thị ủy, ban thường vụ, thường trực Thị ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Thị ủy; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ huyện.

      b) Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực Thị ủy, ban thường vụ và Thị ủy; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định.

      Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

      Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

      c) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến Thị ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực Thị ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

      d) Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị ủy; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo với ban thường vụ, thường trực Thị ủy.

      đ) Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Thị ủy và của văn phòng Thị ủy; giúp thường trực Thị ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

      e) Là chủ sở hữu tài sản của Thị ủy theo sự uỷ quyền của ban thường vụ Thị ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Thị ủy, ban thường vụ, thường trực Thị ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy theo phân công, phân cấp.

      g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực Thị ủy giao.

Ban Tổ chức Thị uỷ

  1- Chức năng

    1.1- Là cơ quan tham mưu của Thị ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực Thị ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

    1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thị ủy.

  2- Nhiệm vụ

    2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

      a) Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Thị ủy, ban thường vụ Thị ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

      b) Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của ban thường vụ, Thị ủy.

      c) Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện ban thường vụ, Thị ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý.

      d) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

    2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

      a) Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Thị ủy; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

      b) Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Thị ủy.

      c) Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

    2.3- Thẩm định, thẩm tra:

      a) Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thị ủy trước khi trình ban thường vụ, Thị ủy.

      b) Thẩm định và trình thường trực Thị ủy, ban thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

      c) Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

      d) Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng.

      đ) Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

    2.4- Phối hợp:

      a) Các ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc Thị ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

      b) Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

      c) Các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

    2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực Thị ủy giao:

      a) Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Thị ủy và ban thường vụ Thị ủy về công tác tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Thị ủy, ban thường vụ Thị ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ huyện thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

      b) Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện ban thường vụ, Thị ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

      c) Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

      d) Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của huyện.

      đ) Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Thị ủy.

      e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực Thị ủy giao.

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Thị uỷ

  1- Chức năng

    1.1- Là cơ quan tham mưu giúp Thị ủy, uỷ ban kiểm tra Thị ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Thị ủy, ban thường vụ Thị ủy giao.

    1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Thị ủy.

  2- Nhiệm vụ

    2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

      a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Thị ủy, ban thường vụ Thị ủy, uỷ ban kiểm tra Thị ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Thị ủy, ban thường vụ Thị ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Thị ủy.

      b) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra Thị ủy và nhiệm vụ do Thị ủy, ban thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do uỷ ban kiểm tra Thị ủy quyết định.

      c) Phối hợp với các ban đảng, giúp Thị ủy, ban thường vụ, thường trực Thị ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Thị ủy, ban thường vụ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

      d) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Thị ủy, ban thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

      đ) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện.

    2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

    Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

    2.3- Thẩm định, thẩm tra:

    Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện trước khi trình ban thường vụ, Thị ủy.

    2.4- Phối hợp:

      a) Ban tổ chức, văn phòng Thị ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Thị ủy.

      Ban tổ chức Thị ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

      Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

      b) Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ huyện và cấp uỷ trực thuộc Thị ủy.

    2.5- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan uỷ ban kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực Thị ủy giao:

      a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan uỷ ban kiểm tra Thị ủy.

      b) Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan uỷ ban kiểm tra Thị ủy.

      c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan uỷ ban kiểm tra Thị ủy và uỷ ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc Thị ủy khi cần thiết.

      d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực Thị ủy giao.

Ban Tuyên giáo Thị uỷ

  1- Chức năng

    1.1- Là cơ quan tham mưu của Thị ủy mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực Thị ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

    1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thị ủy.

  2- Nhiệm vụ

    2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

      a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thị ủy, ban thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

      b) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thị ủy, ban thường vụ về công tác tuyên giáo.

      c) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

    2.2- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

      a) Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

      b) Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, thị trấn, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

      c) Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

    2.3- Thẩm định, thẩm tra:

      Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình thường trực Thị ủy, ban thường vụ, Thị ủy.

    2.4- Phối hợp:

      a) các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy.

      Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

      b) Ban tổ chức Thị ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

    2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực Thị ủy giao:

      a) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Thị ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

      b) Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

     c) Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

      d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực Thị ủy giao.

Ban Dân vận Thị uỷ

  1- Chức năng

    Là cơ quan tham mưu của Thị ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực Thị ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Thị ủy.

  2- Nhiệm vụ

    2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

      a) Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Thị ủy. Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Thị ủy, ban thường vụ Thị ủy về công tác dân vận.

      b) Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

      c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Thị ủy, ban thường vụ Thị ủy.

      d) Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

    2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

      a) Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ trị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị ủy về công tác dân vận.

      b) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong đảng bộ huyện.

    2.3- Thẩm định, thẩm tra:

      a) Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình ban thường vụ, Thị ủy.

      b) Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân huyện.

    2.4- Phối hợp:

      a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận.

      b) Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ, Thị ủy.

      c) Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng.

      d) Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy.

    2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực Thị ủy giao:

      a) Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

      b) Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

      c) Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

      d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực Thị ủy giao.

 

Nguồn: Quy định 220-QĐ/TW năm 2013