HĐND thị xã

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TỊNH BIÊN

STT

CHỨC VỤ

HỌ TÊN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1TUV -  Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xãPhan Văn Cường  
2Phó Chủ tịch HĐND thị xãTrương Hữu Tiền  

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TỊNH BIÊN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Trần Bá PhướcTrưởng ban 

2

Nguyễn Văn Đồng Phó ban 
2. BAN PHÁP CHẾ

1

Lưu Văn Đạo Trưởng ban 

2

Chau Chanh Đô RaPhó ban 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TỊNH BIÊN

KHÓA , NHIỆM KỲ

STT

HỌ TÊN

NƠI CÔNG TÁC

1

Chau CắtTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn phường Chi Lăng và xã Tân Lợi (Tổ 06)
2Nguyễn Văn CứngTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Nhà Bàng (Tổ 02)
3Phan Thành Dũng Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Tịnh Biên (Tổ 01)
4Nguyễn Văn Dương Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã Vĩnh Trung và phường Núi Voi  (Tổ 05)
5Lưu Văn Đạo Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Nhà Bàng (Tổ 02)
6Trịnh Văn Đệ Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã Tân Lập và xã An Hảo (Tổ 07)
7Nguyễn Văn ĐồngTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Nhà Bàng (Tổ 02)
8Phan Văn CườngTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Nhơn Hưng và phường An Phú (Tổ 03)
9Trương Hữu TiềnTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Thới Sơn và xã Văn Giáo  (Tổ 04)
10Nguyễn Thanh Hùng Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã Vĩnh Trung và phường Núi Voi  (Tổ 05)
11Nguyễn Thị HiềnTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Thới Sơn và xã Văn Giáo  (Tổ 04)
12Huỳnh Trọng Khang Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã An Nông và xã An Cư (Tổ 08)
13Mai Văn Kháng Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã An Nông và xã An Cư (Tổ 08)
14Néang Srây MumTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã An Nông và xã An Cư (Tổ 08)
15Thái Nam Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã Tân Lập và xã An Hảo (Tổ 07)
16Phạm Văn NgonTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Nhơn Hưng và phường An Phú (Tổ 03)
17Đoàn Văn PhóngTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Nhơn Hưng và phường An Phú (Tổ 03)
18Trần Bá PhướcTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Tịnh Biên (Tổ 01)
19Trịnh Hoàng PhướcTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn phường Chi Lăng và xã Tân Lợi (Tổ 06)
20Chau Phi RômTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã Vĩnh Trung và phường Núi Voi  (Tổ 05)
21Đinh Văn NhanhTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Tịnh Biên (Tổ 01)
22Chau Chanh Đô RaTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã Tân Lập và xã An Hảo (Tổ 07)
23Bùi Thiện TâmTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn phường Chi Lăng và xã Tân Lợi (Tổ 06)
24Lê Ngọc TấnTổ đại biểu HĐND thị xã, đơn phường Chi Lăng và xã Tân Lợi (Tổ 06)
25Lý Kim Thoa Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Tịnh Biên (Tổ 01)
26Chau Thị Thu Thủy Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã Vĩnh Trung và phường Núi Voi  (Tổ 05)
27Nguyễn Minh Triết Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã Vĩnh Trung và phường Núi Voi  (Tổ 05)
28Phù Văn Tuấn Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Thới Sơn và xã Văn Giáo  (Tổ 04)
29Nguyễn Văn Tứ Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị xã An Nông và xã An Cư (Tổ 08)
30Lý Thúy Vân Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Nhơn Hưng và phường An Phú (Tổ 03)
31Huỳnh Văn Vĩ Tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị phường Thới Sơn và xã Văn Giáo  (Tổ 04)