Tịnh Biên chỉnh trang đô thị để chuẩn bị lên Thị xã vùng biên