Công bố, công khai thông tin người phát ngôn

CÔNG KHAI THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ 
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỊNH BIÊN

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

    

CÔNG KHAI THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ 
ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG THỊ XÃ TỊNH BIÊN

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1. Phường Tịnh Biên
 Chủ tịch  
2. Phường Nhà Bàng
 Chủ tịch  
3. Phường Chi Lăng
 Chủ tịch  
4. Phường An Phú
 Chủ tịch  
5. Phường Nhơn Hưng
 Chủ tịch  
6. Phường Núi Voi
 Chủ tịch  
7. Phường Thới Sơn
 Chủ tịch  
8. Xã An Cư
 Chủ tịch  
9. Xã An Hảo
 Chủ tịch  
10. Xã An Nông
 Chủ tịch  
11. Xã Tân Lập
 Chủ tịch  
12. Xã Tân Lợi
 Chủ tịch  
13. Xã Văn Giáo
 Chủ tịch  
14. Xã Vĩnh Trung
 Chủ tịch