Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

ĐƯỢC CỬ ĐẾN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỊ XÃ

STT

HỌ TÊN

ĐIỆN THOẠI

ĐƠN VỊ

LĨNH VỰC TIẾP NHẬN

1

  VP HĐND và UBND thị xãĐầu mối KSTTHC

2

  VP Đăng ký đất Kiểm soát hồ sơ nhà, đất

3

  

4

  Trả kết quả hồ sơ nhà, đất

5

  

6

  Trả kết quả hồ sơ nhà, đất, thu thuế trên cổng dịch công
quốc gia

7

  Trình ký hồ sơ thế chấp và xóa thuế chấp

8

  Đăng ký thuế chấp và xóa thuế chấp 

9

  

10

  Phòng Tài chính – Kế hoạchHồ sơ kinh doanh

11

  

Phòng Quản lý đô thị

(03 đ/c luân phiên)

Lĩnh vực xây dựng

12

  

13

  

14

  Phòng Tư phápTiếp nhận hồ sơ Hộ tịch

15

  VP Đăng ký đấtHướng dẫn hồ sơ nhà, đất 

16

  Chi Cục thuếHướng dẫn kê khai Thuế