Hội Cựu chiến binh thị xã Tịnh Biên, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện

Cụ thể, trong 5 năm qua (Giai đoạn 2019-2024), Hội CCB thị xã Tịnh Biên luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; xây dựng tác phong công tác, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, giữ gìn và phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Hiện Hội CCB thị xã có 14 tổ chức hội cơ sở và 60 chi hội; các cấp hội từ thị xã đến cơ sở luôn làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương về việc sắp xếp, bố trí các chức danh thuộc các tổ chức hội cơ sở và chi hội theo Nghị định 34/NĐ-CP, của Chính phủ và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. Hội CCB các cấp từ thị xã đến cơ sở luôn quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn quy hoạch đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của Đảng, Nhà nước và của Hội. Song song đó, Hội cũng đã kiện toàn, bổ sung cán bộ hội. Trong 5 năm qua, hội CCB thị xã đã phát triển 157 hội viên mới, nâng tổng số hội viên CCB đến nay là 1.185 hội viên.
Bên cạnh đó, Hội CCB thị xã cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các hội cơ sở và các chi hội đúng quy định, đảm bảo về chất lượng. Kết quả: có 98% chi hội đạt “Trong sạch, vững mạnh” 5 năm liền; 100% hội cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh” 5 năm; 100% hội viên CCB đạt chuẩn “Hội viên gương mẫu” 5 năm. Trong 5 năm qua Hội CCB thị xã và 14 xã, phường luôn đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Minh Triều