Mặt trận Tổ quốc xã Tân Lập tiếp tục phát huy vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Lập đã tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được đông đảo nhân dân hưởng ứng, ủng hộ, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...Quan tâm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”; vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, mở rộng và tăng cường, tạo nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, an sinh xã hội bảo đảm, sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, quốc phòng - an ninh được tăng cường, chính trị ổn định.
Bên cạnh đó, công tác chăm lo, hỗ trợ cho người ngèo luôn được Mặt trận Tổ quốc xã quan tâm và thực hiện có hiệu quả, thông qua cuộc vận động quỹ “ Vì người nghèo” thời gian qua, mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đã vận động và hỗ trợ trên 29.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã với tổng số tiền trên 4,2 tỷ đồng; Cất mới và sữa chữa 25 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Song song đó, Các tổ chức chính trị thành viên của Mặt trận Tổ quốc như: Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh và Đoàn Thanh niên đã thực hiện tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Tịnh Biên, giúp hộ nghèo được vay vốn tín đụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ có nhũng đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức đoàn thể công tác giảm nghèo của xã những năm qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số hộ nghèo, cận nghèo giảm qua từng năm. Số hộ nghèo thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giả và làm giàu ngày càng nhiều. 
Cùng với công tác giảm nghèo, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Lập cũng có nhiều đóng góp không nhỏ cho công cuộc xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Tích cực vận động hộ dân trên địa bàn xã đóng góp làm lộ, xây dựng cầu nông thôn, đường nội bộ liên ấp, cải tạo mươn thoát nước với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng. Nhờ đó, hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, đời sống nhân dân có nhiều khởi sắc; Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng lan toả rộng trong cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân; Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tốt với nhiều nội dung, hình thức đa dang, phong phú nhằm thiết thực chào mừng ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam(18/11) với không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân nô nức tham gia các chương trình văn nghệ, hội thao cũng như bữa cơm đại đoàn kết. Đây cũng là dịp để thắc chặt tình đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân.
Để tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian tới, mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tân Lập chú trọng triển khai các giải pháp: Đa dạng hóa các hình thức và phát huy vai trò của người có uy tín trong tập hợp đoàn kết dân tộc, tôn giáo, củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tiếp tục kêu gọi hỗ trợ quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết và triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo”; thực hiện chính sách an sinh xã hội, hoạt động cứu trợ. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã trong thời gian tới./.
 

Bích Vân