Tịnh Biên tổ chức kiểm tra cải cách hành chính năm 2024

UBND thị xã yêu cầu hoạt động kiểm tra tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra. Nội dung kiểm tra tập trung trên các lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Việc kiểm tra công vụ được tiến hành kiểm tra đột xuất, không thông báo trước tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc có phản ánh của tổ chức, công dân, phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến hoạt động công vụ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.
Thông qua hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, bất hợp lý trong công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Đồng thời, phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, hách dịch, nhũng nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Từ đó, nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Nguồn: Kế hoạch 1179/KH-UBND
Hữu Ngọc
 

Tài liệu đính kèm: